Quy tắc ứng xử

I. Giới thiệu

A. Các trường đại học tham gia Hiệp hội Quyền của Người lao động (WRC) cam kết thực hiện các công việc kinh doanh của mình theo cách thức có trách nhiệm với xã hội và đạo đức nhất quán với các sứ mệnh giáo dục, nghiên cứu và / hoặc phục vụ cho sứ mệnh của họ cũng như bảo vệ và gìn giữ môi trường toàn cầu.

B. Trong khi Hiệp hội và các Tổ chức Thành viên tin rằng Bên được cấp phép cùng chia sẻ cam kết này, Hiệp hội và các Tổ chức Thành viên đã thông qua Quy tắc ứng xử sau đây (“Bộ quy tắc”) yêu cầu tất cả Bên được cấp phép, tối thiểu phải tuân thủ các nguyên tắc đã đặt ra trong Bộ quy tắc.

C. Xuyên suốt Bộ luật, thuật ngữ “Bên được cấp phép” sẽ bao gồm tất cả cá nhân hoặc tổ chức đã tham gia vào một “Thỏa thuận cấp phép” bằng văn bản với “Các sản phẩm được cấp phép” của trường Đại học sản xuất “Các sản phẩm được cấp phép” (như thuật ngữ đó được định nghĩa trong Thỏa thuận cấp phép) mang tên, nhãn hiệu và / hoặc hình ảnh của một hoặc nhiều Tổ chức Thành viên. Thuật ngữ “Bên được cấp phép” sẽ dung cho các điều của Bộ quy tắc và trừ khi được quy định khác trong Bộ luật, bao gồm tất cả các nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà sản xuất của Bên được cấp phép sản xuất, lắp ráp hoặc đóng gói các Sản phẩm được cấp phép cho người tiêu dùng.

 

II. Lưu ý

A. Các nguyên tắc được nêu trong Bộ quy tắc sẽ áp dụng cho tất cả các Bên được cấp phép.

B. Như một điều kiện để được phép sản xuất và / hoặc bán các Sản phẩm được cấp phép, Bênđược cấp phép phải tuân thủ Quy tắc. Bên được cấp phép phải tuân thủ Quy tắc trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi thông báo Quy tắc và theo yêu cầu trong các thỏa thuận cấp phép hiện hành.

 

III. Tiêu chuẩn

A. Bên được cấp phép đồng ý điều hành nơi làm việc và ký hợp đồng với các công ty có nới làm việc tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ được mô tả dưới đây. Trường đại học mong muốn rằng những bên được cấp phép áp dụng tốt hơn các tiêu chuẩn này trên thực tế.

B. Tuân thủ pháp lý: Bên được cấp phép phải tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý hiện hành của (các) quốc gia sản xuất trong việc tiến hành kinh doanh liên quan đến hoặc liên quan đến việc sản xuất hoặc bán các Sản phẩm được cấp phép. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc mâu thuẫn giữa Bộ quy tắc và luật pháp của (các) quốc gia sản xuất, tiêu chuẩn cao hơn sẽ được ưu tiên, tùy thuộc vào các cân nhắc nêu trong Phần VI.

C. Tiêu chuẩn việc làm: Bên được cấp phép phải tuân thủ các tiêu chuẩn sau:

 1. Tiền lương và Quyền lợi: Bên được cấp phép thừa nhận rằng tiền lương cần thiết phải đáp ứng các nhu cầu cơ bản của nhân viên. Bên được cấp phép sẽ trả cho nhân viên, dưới dạng mức sàn, tiền lương và phúc lợi tuân theo tất cả luật và quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các nhu cầu thiết yếu và thiết lập mức lương đủ sống xứng đáng cho người lao động và gia đình của họ. [Mức lương đủ sống là mức lương “mang về nhà” hoặc “ròng”, kiếm được trong tuần làm việc tối đa hợp pháp của một quốc gia, nhưng không quá 48 giờ. Mức lương đủ sống cung cấp cho các nhu cầu cơ bản (nhà ở, năng lượng, thực phẩm, quần áo, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nước uống, chăm sóc trẻ em, đi lại và tiết kiệm) của một gia đình cơ bản trung bình của nhân viên trong lĩnh vực việc làm sản xuất hàng may mặc của đất nước chia cho số người làm công ăn lương ở độ tuổi trưởng thành trung bình trong đơn vị gia đình của người lao động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc của nước đó.]
 2. Giờ làm việc: Những người làm công ăn lương theo giờ và / hoặc theo sản lượng sẽ (i) không bắt buộc phải làm việc nhiều hơn (a) 48 giờ mỗi tuần hoặc (b) giới hạn về số giờ làm việc bình thường được cho phép bởi luật của nước sở tại và (ii) được nghỉ ít nhất một ngày trong mỗi khoảng thời gian bảy ngày cũng như nghĩ lễ và kỳ nghỉ.
 3. Tiền thưởng làm ngoài giờ: Tất cả các giờ làm thêm phải do người lao động tự nguyện làm việc. Ngoài khoản lương cho số giờ làm việc bình thường, những người làm công ăn lương theo giờ và / hoặc theo sản lượng sẽ được trả lương cho giờ làm thêm với mức lương ngoài giờ theo luật yêu cầu tại nước sản xuất hoặc ở những nước không có luật đó tồn tại thì được tính với tỷ lệ ít nhất là một phần hai tỷ lệ trả lương theo giờ thông thường của họ.
 4. Lao động trẻ em: Bên được cấp phép sẽ không sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi (hoặc 14 tuổi, trong đó phù hợp với thông lệ của Tổ chức Lao động Quốc tế đối với các nước đang phát triển, luật của nước có công ty sản xuất cho phép ngoại lệ đó). Trường hợp độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc cao hơn tiêu chuẩn về độ tuổi lao động tối thiểu nêu trên thì độ tuổi hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc cao hơn sẽ được áp dụng cho mục này. Bên được cấp phép đồng ý tham khảo ý kiến ​​của các tổ chức chính phủ, nhân quyền và phi chính phủ, đồng thời thực hiện các bước hợp lý theo đánh giá của Trường đại học để giảm thiểu tác động tiêu cực đến trẻ em bị sa thải do quá trình thực thi hoặc thực thi Bộ quy tắc.
 5. Lao động cưỡng bức: Không được sử dụng lao động cưỡng bức trong tù, lao động cưỡng bức ký giao kèo, lao động ràng bộc hoặc lao động cưỡng bức khác.
 6. Sức khỏe và An toàn: Bên được cấp phép phải cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa tai nạn và thương tích đối với sức khỏe người lao động phát sinh từ/hay có liên quan hoặc xảy ra trong quá trình làm việc hoặc do hoạt động của các cơ sở của Bên được cấp phép. Ngoài ra, Bên được cấp phép phải tuân thủ các quy định sau:
  1. a. Bên được cấp phép phải đảm bảo rằng các hoạt động trực tiếp của mình và của bất kỳ nhà thầu phụ nào tuân thủ tất cả các quy định về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc được thiết lập bởi chính phủ nơi đặt cơ sở sản xuất.
  2. b. Bên được cấp phép phải đảm bảo rằng các hoạt động trực tiếp và các nhà thầu phụ của mình tuân thủ tất cả các công ước về sức khỏe và an toàn của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã được quốc gia nơi đặt cơ sở sản xuất phê chuẩn và thông qua.
 7. Không phân biệt đối xử: Không ai phải chịu bất kỳ sự phân biệt đối xử nào trong việc làm bao gồm: tuyển dụng, trả lương, phúc lợi, thăng tiến, kỷ luật, thôi việc hoặc nghỉ hưu, trên cơ sở giới tính, chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, khuyết tật, khuynh hướng tình dục, quốc tịch, quan điểm chính trị, nguồn gốc xã hội hoặc dân tộc.
 8. Quấy rối hoặc Lạm dụng: Mọi nhân viên phải được đối xử đúng phẩm giá và tôn trọng. Không nhân viên nào bị quấy rối hoặc lạm dụng về thể chất, tình dục, tâm lý hoặc bằng lời nói. Bên được cấp phép sẽ không sử dụng hoặc dung thứ cho bất kỳ hình thức trừng phạt thân thể nào.
 9. Quyền tự do thành lập hiệp hội và tiến hành thương lượng tập thể: Các công ty được cấp phép phải công nhận và tôn trọng quyền tự do thành lập hiệp hội và tiến hành thương lượng tập thể của nhân viên. Không nhân viên nào bị quấy rối, đe dọa hoặc trả thù trong nỗ lực tự do thành lập hiệp hội hoặc tiến hành thương lượng tập thể. Bên được cấp phép không được hợp tác với các cơ quan chính phủ và các tổ chức khác sử dụng quyền lực của Nhà nước để ngăn cản người lao động tổ chức công đoàn mà họ lựa chọn. Bên được cấp phép sẽ cho phép các nhà tổ chức công đoàn tiếp cận tự do với nhân viên. Bên được cấp phép sẽ công nhận công đoàn của người lao động lựa chọn.
 10. Quyền của Phụ nữ
  1. a. Lao động nữ sẽ nhận được thù lao bình đẳng, bao gồm cả các quyền lợi; đối xử bình đẳng; đánh giá bình đẳng về chất lượng công việc của họ và cơ hội bình đẳng để thay thế tất cả các vị trí dành cho lao động nam.
  2. b. Thử thai không được là một điều kiện tuyển dụng cũng không được yêu cầu nhân viên tiến hành thử thai.
  3. c. Người lao động nghỉ thai sản sẽ không bị sa thải cũng như không bị đe dọa sa thải, mất thâm niên hoặc trừ lương và có thể trở lại công việc cũ với mức lương và quyền lợi như cũ.
  4. d. Người lao động sẽ không bị ép buộc hoặc áp lực trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai.
  5. e. Người lao động sẽ không tiếp xúc với các mối nguy, bao gồm keo và dung môi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ bao gồm cả sức khỏe sinh sản của họ.
  6. f. Các công ty được cấp phép phải cung cấp các hổ trợ và điều kiện thuận lợi thích hợp cho lao động nữ liên quan đến việc mang thai.

 

IV. Tuân thủ và Tiết lộ:

Bên được cấp phép (cho họ và thay mặt cho nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà sản xuất của họ) sẽ tiết lộ cho Hiệp hội Quyền của Người lao động, Trường Đại học và công chúng thông tin được nêu trong Phần A, B và C bên dưới.

A. Khi thực hiện và gia hạn Thỏa thuận cấp phép và khi lựa chọn bất kỳ cơ sở sản xuất mới nào sản xuất các Sản phẩm được cấp phép, tên công ty, người liên lạc, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và bản chất của hiệp hội kinh doanh đối với các cơ sở là nơi sản xuất các sản phẩm được cấp phép;

B. ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi kết thúc mỗi năm hợp đồng của Thỏa thuận cấp phép, đảm bảo bằng văn bản rằng (i) Bên được cấp phép tuân thủ Quy tắc và / hoặc (ii) Bên được cấp phép đang thực hiện các bước hợp lý để khắc phục sự không sự tuân thủ trong các cơ sở bị phát hiện là không tuân thủ quy tắc;

C. ít nhất sáu mươi (60) ngày trước khi kết thúc mỗi năm hợp đồng của Thỏa thuận cấp phép, gởi bản tóm tắt các bước đã thực hiện để khắc phục những vi phạm nghiêm trọng và / hoặc những khó khăn gặp phải trong năm trước khi triển khai và thực thi Bộ quy tắc tại tất cả các cơ sở của Bên được cấp phép sản xuất các sản phẩm được cấp phép.

V. Xác minh:

Bên cấp phép sẽ có trách nhiệm (đối với chính họ và thay mặt cho nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà sản xuất của họ) để đảm bảo họ tuân thủ Bộ quy tắc. WRC và các Tổ chức thành viên của WRC sẽ nỗ lực xác định và xác định rõ ràng các nghĩa vụ liên quan đến việc phát triển các phương pháp  đào tạo thích hợp để giám sát độc lập từ bên ngoài như được hướng dẫn bởi các nguyên tắc trong tài liệu thành lập của Hiệp hội.

VI. Môi trường Tiêu chuẩn Lao động:

Ở các quốc gia mà luật pháp hoặc thực tiễn xung đột với các tiêu chuẩn lao động này, Bên được cấp phép đồng ý tham khảo ý kiến ​​của các tổ chức chính phủ, nhân quyền, tổ chức lao động và kinh doanh và thực hiện các hành động hiệu quả theo đánh giá của các Trường đại học để đạt được sự tuân thủ đầy đủ với từng tiêu chuẩn này. Bên được cấp phép đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm giảm sự bảo vệ của các tiêu chuẩn lao động này. Ngoài tất cả các quyền khác theo Thỏa thuận Cấp phép, Trường có quyền từ chối gia hạn Thỏa thuận Cấp phép đối với hàng hóa được thực hiện tại các quốc gia nơi:

A. tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn việc làm trong Bộ quy tắc không còn được thực hiện nữa và

B. việc tuân thủ các tiêu chuẩn việc làm trong Bộ quy tắc được coi là không thể. Trường Đại học sẽ đưa ra cơ sở xác định như vậy dựa trên việc kiểm tra các báo cáo từ các tổ chức chính phủ, nhân quyền, tổ chức lao động và kinh doanh và sau khi tham khảo ý kiến của Bên được cấp phép có liên quan.

 

VII. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Các biện pháp khắc phục ở đây áp dụng cho các vi phạm xảy ra sau Ngày có hiệu lực của Bộ quy tắc.

A. Nếu Bên được cấp phép không tự sửa chữa vi phạm Quy tắc, Trường Đại học sẽ tham khảo ý kiến ​​của Bên được cấp phép (cho chính họ và thay mặt cho các nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà sản xuất của mình) để xác định hành động khắc phục thích hợp.

B. Biện pháp khắc phục, ở mức tối thiểu, sẽ bao gồm việc yêu cầu Bên được cấp phép thực hiện tất cả các bước cần thiết để khắc phục những vi phạm đó, bao gồm nhưng không giới hạn:

 1. Trả lại tất cả các khoản tiền lương áp dụng cho các công nhân đã sản xuất các mặt hàng được cấp phép.
 2. Nhận lại bất kỳ công nhân nào được phát hiện là đã bị sa thải bất hợp pháp.

C. Nếu không đạt được thỏa thuận về hành động khắc phục và / hoặc hành động đó không dẫn đến việc sửa chữa vi phạm trong một khoảng thời gian hợp lý đã định, các Trường đại học có quyền

 1. yêu cầu Bên được cấp phép chấm dứt quan hệ với bất kỳ nhà thầu, nhà thầu phụ hoặc nhà sản xuất nào tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình vi phạm Quy tắc và / hoặc
 2. chấm dứt mối quan hệ của mình với bất kỳ Bên được cấp phép nào tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình vi phạm Quy tắc.

D. Trong cả hai trường hợp, các Trường đại học sẽ cung cấp cho Bên được cấp phép thông báo chấm dứt bằng văn bản trong ba mươi (30) ngày. Để đảm bảo việc áp dụng điều khoản này một cách hợp lý và nhất quán, các Trường đại học sẽ xin ý kiến ​​của Hiệp hội Quyền của Người lao động về các biện pháp khắc phục có thể có và viện dẫn các phương án 1 và 2 ở trên.