WRC tiếng Việt

WRC tiến hành các cuộc điều tra độc lập và toàn diện, công bố các báo cáo về các nhà máy sản xuất cho các thương hiệu lớn và hỗ trợ công nhân tại các nhà máy này trong nỗ lực chấm dứt lạm dụng lao động và bảo vệ quyền lao động của họ.