ស្រី្តនេះបានធ្វើឯករាជ្យនៅក្នុងជម្រៅការស៊ើបអង្កេត; ចេញរបាយការណ៍សាធារណៈស្តីពីរោងចក្រផលិតផលិតផលម៉ាកធំ; និងជំនួយការនៅក្នុងរោងចក្រទាំងនេះនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភកម្លាំងពលកម្មនិងការការពារសិទ្ធិកន្លែងការងាររបស់ពួកគេ។