Cơ sở dữ liệu nhà máy

Là một phần trong nỗ lực của WRC nhằm cải thiện tính minh bạch trong ngành dệt may, chúng tôi đã xuất bản cơ sở dữ liệu trên trang web của chúng tôi về các nhà máy may mặc trên khắp thế giới sản xuất hàng hóa mang tên và biểu tượng của các trường cao đẳng và đại học. Cơ sở dữ liệu bao gồm tên và vị trí của các nhà máy, sản phẩm họ sản xuất và các thông tin khác. Bạn có thể nhập cơ sở dữ liệu bằng cách nhấp vào đây.

Để sử dụng cơ sở dữ liệu này, bạn phải có kiến ​​thức về một số từ cơ bản trong tiếng Anh.

  • Để tìm kiếm các nhà máy sản xuất cho một trường đại học cụ thể, hãy chọn tên của trường đại học này từ thanh công cụ cho biết SCHOOL.
  • Để tìm các nhà máy sản xuất cho một thương hiệu cụ thể, hãy chọn tên của thương hiệu này từ menu có nội dung LICENSEE.
  • Để tìm các nhà máy sản xuất tại một quốc gia, hãy chọn tên của quốc gia này từ menu có nội dung COUNTRY.
  • Để tìm kiếm một nhà máy cụ thể, hãy nhập tên của nhà máy này vào ô có ghi FACTORY.
  • Bạn cũng có thể thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng bất kỳ kết hợp nào của các mục được đề cập ở trên.

Khi nhập xong thông tin, bạn có thể xem kết quả theo các cách sau:

  • Để chỉ xem danh sách các nhà máy sản xuất cho một trường học cụ thể, hãy nhấp vào GROUP BY và chọn SCHOOL.
  • Để chỉ xem danh sách các nhà máy sản xuất cho một quốc gia cụ thể, hãy nhấp vào GROUP BY và chọn COUNTRY.
  • Để chỉ xem danh sách các nhà máy sản xuất cho một thương hiệu cụ thể, hãy nhấp vào GROUP BY và chọn LICENSEE.
  • Để xem danh sách các nhà máy, hãy nhấp vào GROUP BY, và chọn FACTORY. Điều này được chọn theo mặc định.