WRC சுயாதீனமான மற்றும் விரிவான விசாரணைகளை நடத்துகிறது, பெரிய உற்பத்தி ஆலைகள் பற்றிய அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறது மற்றும் தொழிலாளர் துஷ்பிரயோகங்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும் அவர்களின் தொழிலாளர் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் இந்த ஆலைகளில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவுகிறது.