தொழிலாளர் உரிமை கூட்டமைப்பு (WRC) சுயாதீனமான மற்றும் முழுமையான விசாரணைகளை நடத்தி, பெரிய உற்பத்தி ஆலைகள் பற்றிய அறிக்கைகளை வெளியிட்டு, அந்த ஆலைகளின் தொழிலாளர் உரிமை மீறல்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கும் தொழிலாளர் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் தொழிலாளர்களுக்கு உதவுகிறது.