எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள

இந்திய மொழியொன்றைப் பயன்படுத்தி கடிதப் பரிமாற்றத்திற்கு [email protected] அல்லது [email protected] ஐ தொடர்பு கொள்ளவும்.

அனைத்து WRC ஊழியர்களையும் இங்கே தொடர்பு கொள்ளவும்.

Scott Nova, Executive Director
[email protected]

Ben Hensler, General Counsel and Deputy Director for Policy & Research
[email protected]

Jessica Champagne, Deputy Director for Strategy & Field Operations
[email protected]

Rola Abimourched, Deputy Director for Investigations & Gender Equity
[email protected]

Liana Foxvog, Director of Supply Chain Strategies
[email protected]

Thulsi Narayanasamy, Director of International Advocacy
[email protected]

Director of Development and Strategic Partnerships
[email protected]

Sarah Reed, Director of Strategic Research
[email protected]

Jewher Ilham, Forced Labor Project Coordinator
[email protected]

Ariana MacMartin, Communications and Research Associate
[email protected]

Kimberly Capehart, Director of Administration
[email protected]

Tara Mathur, Field Director, Americas
[email protected]

WRC Field Director, South Asia
[email protected]

WRC Field Director, Southeast Asia
[email protected]

WRC Field Research Coordinator, Southeast Asia
[email protected]

WRC Field Representative, Bangladesh
[email protected]

WRC Field Representative, Cambodia
[email protected]

WRC Field Representative, Central America
[email protected]

WRC Field Representative, Dominican Republic
[email protected]

WRC Field Representative, El Salvador
[email protected]

WRC Field Representative, Ethiopia
[email protected]

WRC Field Representative, India
[email protected]

WRC Field Representative, Indonesia
[email protected]

WRC Field Representative, Lesotho
[email protected]

WRC Field Representative, Myanmar (Burma)
[email protected]

WRC Field Representative, Pakistan
[email protected]

WRC Field Representative, Thailand
[email protected]

WRC Field Representative, Vietnam
[email protected]