ទិន្នន័យរោងចក្រ

WRC បានផ្សព្វផ្សាយនូវប្រព័ន្ធទិន្នន័យមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនអំពីរោង ចក្រកាត់ដេរ ទាំងឡាយនៅទូទាំងពិភពលោក ដែលផលិតផលិតផល មានផ្លាកសញ្ញា និងឈ្មោះ មហាវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការបង្កើនតម្លាភាព នៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ។ លោកអ្នកអាចមើលឈ្មោះទីតាំងរោងចក្រ ប្រភេទផលិតផលដែលរោងចក្រទាំងនោះផលិត និងទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតដោយចុចត្រង់នេះ ។

ដើម្បីរកមើលទិន្នន័យទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះ

  • ដើម្បីរករោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសណាមួយ សូមជ្រើសរើសឈ្មោះប្រទេសនោះ នៅក្នុងពាក្យដែលអាចទាញចុះក្រោមបានឈ្មោះថា COUNTRY ។
  • ដើម្បីរករោងចក្រដែលផលិតអោយទីផ្សារឬម៉ាកណាមួយ សូមជ្រើសរើស ឈ្មោះទីផ្សារនោះនៅក្នុងពាក្យដែលអាចទាញចុះក្រោមបានឈ្មោះថា LICENSEE ។
  • ដើម្បីរករោងចក្រដែលផលិតសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យណាមួយ សូមជ្រើស រើសឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យនោះនៅក្នុងពាក្យមួយ ដែលអាចទាញចុះក្រោម មានឈ្មោះថា UNIVERSITY ។
  • ដើម្បីរករោងចក្រណាមួយ សូមវាយឈ្មោះរបស់រោងចក្រនោះនៅត្រង់កន្លែង ដែលមានឈ្មោះថា FACTORY ។
  • អ្នកក៏អាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗខាងលើនៅជាមួយគ្នាផងដែរ ។

អ្នករកព័ត៌មានទាំងនោះ តាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

  • ចូលទៅ បញ្ជីរោងចក្រ ហើយយក VIEW RESULTS BY FACTORY, ORDERED BY COUNTRY
  • បើចង់មើលតែរោងចក្រដែលផលិតអោយទីផ្សារណាមួយ សូមចូលទៅ VIEW RESULTS BY LICENSEE
  • បើចង់មើលរោងចក្រដែលផលិតអោយមហាវិទ្យាល័យណាមួយសូមចូលទៅ VIEW RESULTS BY UNIVERSITY ។