งานของเรา

วิธีการทำงานของ WRC

คนงานเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน และพวกเขาเป็นส่วนสำคัญกับวิธีการทำงานตรวจสอบของ WRC สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ WRC สัมภาษณ์คนงานนอกสถานที่โดยปราศจากการรู้เห็นหรือการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงงาน ดังนั้น คนงานจึงสามารถพูดได้อย่างเปิดเผยและไม่ต้องกลัวที่จะถูกตอบโต้ ในขณะที่ยี่ห้อสินค้าเมื่อตรวจสอบผู้ผลิตสินค้าที่ทำสัญญากัน พวกเขาจะพูดคุยกับคนงานในโรงงาน ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาจะได้รับข้อมูลที่ตรงไปตรงมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่ได้รับข้อมูลเลย สิ่งเหล่านี้จึงทำให้ WRC สามารถพบเจอการละเมิดสิทธิแรงงาน ในขณะที่ยี่ห้อสินค้าและองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบให้กับยี่ห้อสินค้าไม่พบเจออยู่เป็นประจำ

WRC มีทีมตรวจสอบภาคสนามระดับโลกที่สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวางกับสหภาพแรงงาน กลุ่มสิทธิมนุษยชน องค์กรสตรี และกลุ่มประชาสังคมอื่นๆ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งของงาน WRC คือ WRC ออกรายงานโดยละเอียดเผยแพร่สู่สาธารณะในการตรวจพบประเด็นต่างๆ ในโรงงานที่ WRC ทำการตรวจสอบ โดยยี่ห้อสินค้า ผู้ค้าปลีก และเจ้าของโรงงานต่างตอบสนองในประเด็นต่างๆ ที่ WRC ตรวจพบด้วยเช่นกัน และ WRC ได้กดดันให้ยี่ห้อสินค้า ซัพพลายเออร์ และเจ้าของโรงงานทั่วโลกให้การเยียวยาที่สำคัญ ได้แก่ การจ่ายเงินคืนให้กับคนงาน การคืนสถานะลูกจ้างให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม และการปรับปรุงด้านความปลอดภัยที่มีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงาน เป็นต้น

 

มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบในห่วงโซ่การผลิต

ความมุ่งมั่นของ WRC ช่วยให้เห็นลักษณะและสาเหตุที่แท้จริงของการละเมิดสิทธิแรงงานในห่วงโซ่การผลิตทั่วโลก มีการเปิดโปงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของการตรวจสอบติดตามของอุตสาหกรรม และมีบทบาทต่อการอภิปรายในสาธาณะเกี่ยวกับการหาวิธีการปฏิรูปอย่างแท้จริง

การบรรลุสภาพการทำงานที่เป็นธรรมในห่วงโซ่การผลิต จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบด้วย โดยให้ภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการให้ปฏิญาณด้วยความสมัครใจ เป็นการทำข้อตกลงที่บังคับใช้ได้ทั่วโลกแทน และบังคับให้ยี่ห้อสินค้ายุติกดดันด้านราคาต่อซัพพลายเออร์ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะส่งผลให้เกิดการละเมิด โดย WRC ได้ขับเคลื่อนกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อยกระดับวาระนี้

WRC มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเริ่มดำเนินการทำวิธีการด้านสิทธิแรงงานใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น เครือข่ายสัมพันธมิตรเพื่อยุติการใช้แรงงานบังคับชาวอุยกูร์ การทำข้อตกลงเกี่ยวกับความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศที่ครอบคลุมแรงงานโรงงาน Nien Hsing ทั้งหมดในเลโซโท การทำข้อตกลงว่าด้วยอัคคีภัยและความปลอดภัยอาคารในบังกลาเทศ โรงงานเครื่องแต่งกาย Alta Gracia ที่จ่ายค่าจ้างยังชีพ และการทำข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารที่ครอบคลุมแรงงานโรงงาน Fruit of the Loom ทั้งหมดในฮอนดูรัส ในการรับประกันเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม