หน้าที่และการทำงาน

บทบาทหน้าที่ของ WRC คือ

  • ตรวจสอบสภาพการทำงานของโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยและรายงานต่อมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้าในโรงงานดังกล่าว
  • ทำงานร่วมกับคนงาน สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)และบริษัทผู้ได้รับอนุญาตฯ เพื่อหยุดการละเมิดสิทธิคนงานที่ใดก็ตามที่ได้พบเห็น
  • ให้ความรู้เรื่องสิทธิแก่คนงานภายใต้จรรยาบรรณทางการค้าของมหาวิทยาลัย
  • ทั้งหมดนี่เป็นความพยายามที่จะช่วยให้คนงาน ได้รับการเคารพสิทธิและพัฒนาสภาพการทำงา นให้ดีขึ้นอย่างแท้จริง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์

  • WRC ได้จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อโรงงานต่างๆ ทั่วโลก ที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิกที่นี่
  • WRC จัดพิมพ์รายงานของโรงงานที่ได้มีการตรวจสอบ ดูรายงานที่เป็นภาษาไทย กรุณา คลิกที่นี่และ ดูรายงานทั้งหมดที่เป็นภาษาอังกฤษ กรุณา คลิกที่นี่
  • WRC จะเริ่มดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับคำร้องเรียนของคนงาน อ่านข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา คลิกที่นี่
  • อ่านข้อสำคัญหลักของจรรยาบรรณทางการค้าของ WRC กรุณา คลิกที่นี่
  • ดูรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก กรุณา คลิกที่นี่