รายชื่อโรงงาน

WRC พยายามสร้างให้มีความโปร่งใส่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า โดยได้เผยแพร่ฐานข้อมูลรายชื่อโรงงานตัดเย็บผ้าทั่วโลกที่ผลิตสินค้าที่ติดชื่อและโลโก้ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบนเว็บไซต์ ซึ่งฐานข้อมูลประกอบด้วยรายชื่อและที่ตั้งของโรงงาน สินค้าที่ผลิตและข้อมูลอื่นๆ สามารถเข้าดูฐานข้อมูลโดย คลิกที่นี่

การใช้ฐานข้อมูลจำเป็นต้องรู้จักภาษาอังกฤษบางคำ

  • การค้นหาโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย ให้เลือกชื่อของมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ที่เมนู SCHOOL
  • การค้นหาโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับยี่ห้อสินค้า ให้เลือกชื่อยี่ห้อสินค้าที่ต้องการได้ที่เมนู LICENSEE
  • การค้นหาโรงงานที่ผลิตสินค้าในประเทศ  ให้เลือกชื่อของประเทศที่ต้องการได้ที่เมนู COUNTRY
  • ต้องการค้นหาโรงงาน ให้พิมพ์ชื่อโรงงานนั้นในช่องว่างที่เมนู FACTORY
  • นอกจากนี้สามารถค้นหาข้อมูลโดยการเลือกพร้อมกันหลายหัวข้อที่ระบุไว้ด้านบน

เมื่อป้อนข้อมูลแล้วสามารถดูผลลัพธ์ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • ถ้าต้องการดูรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ต้องการ ให้คลิกที่ GROUP BY และเลือก SCHOOL
  • ถ้าต้องการดูรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับเฉพาะประเทศที่ต้องการ ให้คลิกที่ GROUP BY และเลือก COUNTRY
  • ถ้าต้องการดูรายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับเฉพาะยี่ห้อสินค้าที่ต้องการ ให้คลิกที่ GROUP BY และเลือก LICENSEE
  • ถ้าต้องการดูรายชื่อโรงงานให้คลิกที่ GROUP BY และเลือก FACTORY  นี่เป็นค่าเริ่มต้นที่ถูกตั้งไว้