ถาม-ตอบ

The Worker Rights Consortium (WRC) เริ่มต้นอย่างไร?

ในปี พ.ศ. 2541 นักศึกษา อาจารย์ และสมาชิกมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา เริ่มเข้าใจว่าโรงงานหลายแห่งที่ผลิตเสื้อผ้าที่มีโลโก้ของมหาวิทยาลัยไม่เคารพสิทธิของคนงาน การขายเสื้อผ้าของมหาวิทยาลัยเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในอเมริกา เมื่อได้รับรู้เรื่องการละเมิดสิทธิแรงงานในโรงงาน หลายคนทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเริ่มเป็นกังวล ดังนั้น เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้ มหาวิทยาลัยจึงได้นำหลักจรรยาบรรณทางการค้าที่กำหนดให้มีมาตรฐานพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิของคนงานมาใช้ ดังนั้น WRC จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจรรยาบรรณทางการค้าเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม WRC มีเป้าหมายสนับสนุนคนงานที่หาวิธีปรับปรุงสภาพการทำงานในโรงงาน สำหรับการให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณทางการค้า WRC มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานในโรงงาน เผยแพร่รายงานการตรวจสอบสภาพการทำงาน และหาวิธีการปรับปรุงสภาพการทำงานในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดจรรยาบรรณทางการค้า

WRC ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานชาวอเมริกัน อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยปรึกษากับผู้คนจากขบวนการแรงงานและสิทธิมนุษยชนในอเมริกากลางและเอเชีย มีการก่อตั้งสภาที่ปรึกษาประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานเพื่อให้คำแนะนำกับ WRC

 

WRC ทำงานตรวจสอบอย่างไร?

การทำงานตรวจสอบของ WRC จะรวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคนงานนอกโรงงานทั้งที่บ้านหรือที่ใดที่หนึ่งในชุมชนของพวกเขา นอกจากนี้ WRC ได้ทำงานประสานงานกับผู้จัดการโรงงาน ผู้ตรวจแรงงานของรัฐบาล จังหวัด หรือประเทศ ตัวแทนสหภาพ นักวิชาการ ทนายความด้านแรงงาน และบุคคลอื่นๆ ที่สามารถช่วยในการติดตามตรวจสอบ หากผู้จัดการโรงงานอนุญาต WRC จะเข้าทำการตรวจสอบภายในโรงงาน ต่อจากนั้น WRC จะดำเนินการวิเคราะห์จากข้อมูลการตรวจสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด หลังจากนั้นจึงทำการสรุปประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการค้า หากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณทางการค้า WRC จะแนะนำให้โรงงานดำเนินการแก้ไข มีการเผยแพร่รายงานอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และในบางกรณีจะมีการแปลและเผยแพร่โดยกลุ่มชุมชนในพื้นที่ที่พบการละเมิด

WRC ไม่เชื่อว่าการตรวจสอบเพียงไม่กี่วันจะเพียงพอสำหรับการสรุปผลเจาะลึกที่ชัดเจนในแต่ละประเด็นตามหลักจรรยาบรรณทางการค้า ในทางปฏิบัตินั้น การตรวจสอบจะจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาที่คนงานเป็นผู้แจ้ง หรือจากผู้อื่นที่มีความรู้หรือคุ้นเคยกับโรงงานและอุตสาหกรรม

WRC ได้จัดโปรแกรมการเรียนรู้ให้กับคนงานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงาน ซึ่งครอบคลุมหลักจรรยาบรรณทางการค้าของมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างกลไกให้คนงานสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดจรรยาบรรณทางการค้าผ่านองค์กรท้องถิ่น และขณะเดียวกันให้นำข้อร้องเรียนเหล่านั้นส่งให้ WRC ด้วย เนื่องจากไม่มีองค์กรตรวจสอบใดสามารถตรวจสอบโรงงานต่างๆ ได้ทุกวันตลอดทั้งปี ด้วยเหตุผลนี้ WRC จึงเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเคารพหลักจรรยาบรรณทางการค้า คือ การฝึกอบรมคนงานในแต่ละโรงงานให้เป็นผู้ตรวจสอบติดตามได้ด้วยตนเอง

WRC มีความมุ่งมั่นในการวางตัวเป็นกลาง นอกจากนี้แล้ว WRC ยังได้เสนอตัวทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)

 

WRC เลือกโรงงานที่จะตรวจสอบอย่างไร ?

WRC ตรวจสอบโรงงานจากการได้รับการร้องเรียนโดยตรงจากคนงาน หรือการตรวจสอบที่ไม่จำเป็นต้องมีการร้องเรียนโดยบุคคลที่สาม

เมื่อ WRC ได้รับการร้องเรียนจากคนงานในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับมหาวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา)  WRC จะพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อการตัดสินใจว่าจะเริ่มการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือไม่ ซึ่งได้แก่ ความร้ายแรงของการละเมิดสิทธิแรงงาน ความคิดเห็นขององค์กรท้องถิ่น ความน่าเชื่อถือของการร้องเรียน และจำนวนมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นจำนวนมหาวิทยาลัยในเครือของ WRC ที่มีการผลิตสินค้าในโรงงานแห่งนี้ เป็นต้น

WRC จะดำเนินการตรวจสอบในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีการร้องเรียนโดยบุคคลที่สามภายใต้สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง เช่น หากมีข้อมูลจากองค์กรท้องถิ่นที่แจ้งว่ามีปัญหาร้ายแรงในโรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้าให้มหาวิทยาลัยจำนวนมาก แต่ไม่มีใครรู้ถึงสภาพการทำงานของโรงงานแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไร เป็นต้น

 

ทำไม WRC ถึงสนใจโรงงานบางแห่งและไม่สนใจโรงงานอื่นๆ?

WRC ต้องการให้มีการเคารพสิทธิแรงงานในทุกโรงงาน แต่ในโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าสำหรับมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ WRC มีอำนาจเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเมื่อมีการฝ่าฝืน ความหวังของ WRC คือ WRC สามารถปรับปรุงสภาพการทำงานในโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย และหวังให้โรงงานเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับโรงงานอื่นๆ ต่อไป

 

รายชื่อโรงงานที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยมาจากไหน?

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในเครือข่ายของ WRC กำหนดให้ตัวแทนจำหน่าย (บริษัทที่ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตเสื้อผ้าที่มีชื่อหรือโลโก้ของมหาวิทยาลัย) จัดทำรายชื่อโรงงานทั้งหมดที่ผลิตสินค้าให้กับมหาวิทยาลัยของตน จากข้อมูลเหล่านี้ WRC นำมาจัดทำรายชื่อโรงงานทั้งหมดที่ผลิตเสื้อผ้าสำหรับมหาวิทยาลัยพร้อมกับที่อยู่ของแต่ละโรงงาน

 

ยี่ห้อสินค้าจะยกเลิกสัญญาหรือไม่หาก WRC ตรวจพบปัญหา?

WRC แนะนำอยู่เสมอให้บริษัทข้ามชาติอยู่กับโรงงานและให้พยายามปรับปรุงสภาพการทำงานที่นั่น ซึ่ง WRC เชื่อว่าบริษัทที่แค่ตัดสัญญาการผลิตสินค้าและหนีไปผลิตสินค้าที่โรงงานอื่นเป็นบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบ ในกรณีของโรงงาน Kukdong ในเม็กซิโก WRC ได้กดดันให้ Nike คงผลิตสินค้าอยู่กับโรงงานและให้พยายามปรับปรุงสภาพการทำงาน ซึ่ง Nike ได้ยอมรับคำแนะนำของ WRC

 

ผลการตรวจสอบของ WRC ปรากฎต่อสาธารณะหรือไม่?

ผลการตรวจสอบของ WRC จะปรากฎต่อสาธารณะ รายงานทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์และบางส่วนได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น สิ่งที่สำคัญที่ต้องเน้น คือ การระบุตัวตนของคนงานที่ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือคนงานที่มีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์จะต้องถูกเก็บเป็นความลับที่สุด

 

มีหลักจรรยาบรรณทางการค้ามากเกินไปหรือไม่? คนงานและพันธมิตรต่างๆ ของพวกเขาจะรู้สิทธิในปัจจุบันของตนภายใต้หลักจรรยาบรรณทางการค้าที่หลากหลายได้อย่างไร?

เป็นความจริงที่ว่ามีหลักจรรยาบรรณทางการค้าจำนวนมาก และมันอาจทำให้เกิดความสับสนได้ แต่หลักจรรยาบรรณทางการค้าหลายๆ อันคล้ายกันมาก หลักจรรยาบรรณทางการค้าส่วนใหญ่ใช้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายในประเทศเป็นข้อมูลอ้างอิง เป็นการรวมถึงการอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ เดียวกัน ได้แก่ ค่าแรงขั้นต่ำ ชั่วโมงการทำงาน เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการเจรจาต่อรอง การปราศจากการเลือกปฏิบัติ สิทธิของสตรี และอื่นๆ เป็นต้น คนงานที่ยื่นเรื่องร้องเรียนตามกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามข้อกำหนดเฉพาะของหลักจรรยาบรรณทางการค้า มีแนวโน้มที่จะเป็นการร้องเรียนที่ชอบธรรม

 

ระบบการทำงานกำกับดูแล WRC เป็นอย่างไร?

WRC มีคณะกรรมการบริหาร 18 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน ผู้แทนจากองค์กรนักศึกษาร่วมต่อต้านโรงงานนรก หรือ United Students Against Sweatshops (USAS) จำนวน 6 คน และผู้แทนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงาน จำนวน 6 คน

 

การทำงานของ WRC ได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างไร?

ประมาณ 65% ของเงินทุนของ WRC มาจากค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย ประมาณ 25% ของเงินทุนมาจากทุนรัฐบาลกลางและทุนมูลนิธิ ส่วนเงินทุนที่เหลือมาจากจากบุคคลอื่นๆ และหุ้นส่วนอื่นๆ ที่ WRC ทำงานตรวจสอบติดตามให้

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง WRC และสหภาพแรงงานต่างๆ เป็นอย่างไร?

WRC เป็นองค์กรที่ตรวจสอบสภาพการทำงานเป็นอย่างอิสระและไม่ได้เป็นตัวแทนของคนงานหรือนายจ้าง บทบาทของ WRC จึงไม่แทนที่บทบาทของสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนของคนงาน WRC สนับสนุนสิทธิของคนงานอย่างเต็มที่ในการจัดตั้งสหภาพแรงงานของตนเองและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมกัน WRC ตระหนักดีว่าสหภาพแรงงานมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและในระยะยาว นอกจากนี้ WRC ยังเชื่อว่าสหภาพแรงงานเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการทำงาน WRC จึงทำงานสร้างความสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานในทุกภูมิภาคทั่วโลกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน