จรรยาบรรณทางการค้า

จรรยาบรรณทางการค้าของ WRC

Download

นี่คือข้อสำคัญหลักเกี่ยวกับสิทธิคนงานในจรรยาบรรณทางการค้าของ WRC ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของ WRC ส่วนใหญ่ได้บรรจุมาตรฐานนี่ไว้ในจรรยาบรรณทางการค้า และWRC ใช้มาตรฐานนี่เป็นหลักในการตรวจสอบโรงงาน

 1. ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ นายจ้างต้องตระหนักว่าค่าจ้างคือสิ่งจำเป็นเพื่อสนองต่อความต้องการพื้นฐานของลูกจ้าง ดังนั้นนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการตามกฎหมาย และกฎระเบียบทุกฉบับและจัดให้มีค่าจ้างพอเพียงเพื่อดำรงชีพอย่างสมศักดิ์ศรีของคนงานและครอบครัว
 2. ชั่วโมงการทำงาน ลูกจ้างรายวันและ/หรือรายเหมา (1) ไม่ให้ทำงานเกินกว่า (ก) 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ (ข) ชั่วโมงทำงานตามปกติ ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศที่เป็นแหล่งการผลิตแล้วแต่อันใดจะน้อยกว่าและ (2) มีสิทธิที่จะมีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกเจ็ดวัน พร้อมทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดพักร้อน
 3. การทำงานงานล่วงเวลาและการจ่ายค่าล่างเวลา การทำงานล่วงเวลาต้องเกิดจากความสมัครใจของลูกจ้าง นอกเหนือจากค่าจ้างตามชั่วโมงทำงานปกติ ลูกจ้างรายวันและ/หรือรายเหมาจะต้องได้รับเงินค่าจ้างล่วงเวลา ตามอัตราที่กฎหมายของประเทศซึ่งเป็นแหล่งผลิตกำหนดไว้ ในประเทศที่ไม่มีกฎหมายดังกล่าว จะต้องจ่ายค่าจ้างล่วงเวลาอย่างน้อยที่สุดหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราปกติ
 4. แรงงานเด็ก นายจ้างต้องไม่จ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าทำงาน (หรือ 14 ปี ตามวิธีการปฏิบัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่เป็นแหล่งการผลิตอนุญาตให้กระทำได้)ในกรณีที่อายุเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับสูงกว่าอายุมาตรฐานขั้นต่ำ ในการจ้างงานดังกล่าวข้างต้น ให้ถือปฏิบัติตามเกณฑ์อายุสำหรับการศึกษาภาคบังคับซึ่งสูงกว่า นายจ้างต้องยินยอมที่จะปรึกษากับองค์กรรัฐบาล องค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อหาแนวทางแก้ไขลดผลกระทบในทางลบต่อเด็ก อันเกิดจากการปฏิบัติตามหรือการบังคับใช้จรรยาบรรณทางการค้า
 5. แรงงานบังคับ จะต้องไม่มีการใช้แรงงานบังคับผู้เป็นนักโทษหรือผู้กักกันหรือผู้เป็นตัวประกันหนี้หรือแรงงานบังคับในรูปแบบอื่นใด
 6. สุขภาพและความปลอดภัย นายจ้างจะต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ ในการทำงานหรืออันเป็นผลจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนายจ้าง
 7. การไม่เลือกปฏิบัติ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดในการจ้างงาน รวมถึงการจัดจ้าง การจ่ายเงินเดือน ผลประโยชน์อื่นๆ ความก้าวหน้าในการงาน การลงโทษทางวินัย การยุติการจ้างงาน หรือการเกษียณอายุ ด้วยเหตุแห่งเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ ความชอบทางเพศ สัญชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองหรือแหล่งกำเนิดทางสังคมหรือเผ่าพันธ์ุ
 8. การล่วงละเมิดหรือการกระทำอันมิชอบ ลูกจ้างทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีและด้วยความเคารพ จะไม่มีลูกจ้างคนใดถูกละเมิดทางกาย ทางเพศ ทางจิตวิทยา หรือ โดยวาจา หรือการกระทำอันมิชอบ นายจ้างจะต้องไม่ใช้หรือยอมให้มีการลงโทษร่างกายใดๆ ทั้งสิ้น
 9. สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและในการรวมตัวเจรจาต่อรอง นายจ้างจะต้องยอมรับและเคารพสิทธิของลูกจ้างในการมีสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการรวมตัวเจรจาต่อรอง จะไม่มีลูกจ้างคนใดถูกละเมิด ถูกข่มขู่หรือต่อต้านอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการรวมตัวเจรจาต่อรอง นายจ้างจะต้องไม่ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรใด เพื่อใช้อำนาจของรัฐมาขัดขวางมิให้ลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงาน นายจ้างต้องยินยอมให้ผู้จัดตั้งสหภาพแรงงานพบปะกับลูกจ้างโดยเสรี นายจ้างจะต้องยอมรับสหภาพที่ลูกจ้างเป็นผู้จัดตั้ง
 10. สิทธิสตรี
  • คนงานหญิงจะต้องได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ตลอดจนการปฏิบัติ การประเมินผลคุณภาพงาน และโอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ เท่าเทียมกับคนงานชาย
  • จะต้องไม่มีการทดสอบการตั้งครรภ์เป็นเงื่อนไขในการจ้างงานหรือมีการบังคับลูกจ้างให้มีการทดสอบ
  • คนงานที่ลาคลอดจะไม่ถูกปลดออกจากงานหรือถูกขู่ว่าจะไล่ออกและจะไม่สูญเสียอายุการทำงานหรือมีการลดค่าจ้างและกลับมาทำงานได้ตามเดิม โดยรับอัตราค่าจ้างและผลประโยชน์อื่นๆ เหมือนเดิม
  • คนงานจะต้องไม่ถูกบังคับหรือกดดันให้คุมกำเนิด
  • คนงานจะต้องไม่สัมผัสกับสารอันตรายต่างๆ รวมทั้งกาวและสารระเหย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและมีผลต่อระบบสืบพันธ์์ุุ
  • นายจ้างจะต้องจัดหาการบริการที่เหมาะสมและที่พักให้แก่คนงานหญิงอันด้วยเนื่องจากการตั้งครรภ์