เกี่ยวกับ WRC

The Worker Rights Consortium หรือเรียกชื่อย่อว่า WRC เป็นองค์กรอิสระตรวจสอบด้านสิทธิแรงงาน WRC ทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพการทำงานในโรงงานต่างๆ ทั่วโลก โดยการพิสูจน์หลักฐานและแก้ไขสภาพการทำงานที่เลวร้าย ทำหน้าที่ระบุและเปิดเผยแนวปฏิบัติของยี่ห้อสินค้าและผู้ค้าปลีกระดับโลกที่ส่งเสริมการละเมิดสิทธิแรงงาน และทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของคนงานที่ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอื่นๆ

WRC ดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยยึดถือคนงานเป็นสำคัญ มีการออกรายงานเผยแพร่สู่สาธารณะเกี่ยวกับโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าให้กับยี่ห้อสินค้าดัง และช่วยเหลือคนงานในโรงงานเหล่านั้นที่พวกเขาพยายามจะยุติการถูกละเมิดและปกป้องสิทธิของตนเองในสถานที่ทำงานของพวกเขา WRC มีผู้ตรวจสอบในหลายประเทศและทำงานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมหลายร้อยองค์กรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ อเมริกา และแอฟริกา

สภาพการทำงานและค่าแรงที่เป็นธรรมสำหรับคนงานในอุตสาหกรรมของโลกนั้น จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบห่วงโซ่การผลิตของยี่ห้อสินค้าชั้นนำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวฯ ยี่ห้อสินค้าและผู้ค้าปลีกต่างๆ จะไม่ยอมทำโดยสมัครใจ ดังนั้น การที่จะให้บรรลุเป้าหมาย นอกเหนือจากงานของเราที่เจาะจงเฉพาะโรงงานแล้ว WRC ยังหาทางให้เกิดข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างตัวแทนคนงานและบริษัทระดับโลกด้วย

ในเศรษฐกิจโลกมีรัฐต่างๆ น้อยมากที่จะบังคับใช้มาตรฐานแรงงาน ประกอบกับโครงการรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ที่ล้มเหลวงอย่างสิ้นเชิงมาโดยตลอดในการปกป้องคนงาน ดังนั้น การที่มีข้อตกลงที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมายเหมือนกับข้อตกลงว่าด้วยอัคคีภัยและความปลอดภัยอาคารในบังกลาเทศ ที่ WRC ช่วยทำให้เกิดขึ้นและนำไปใช้ปฏิบัติ จึงเป็นกลไกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมสำหรับคนงาน

WRC ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ นักศึกษา และมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดย WRC ให้การช่วยเหลือมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการบังคับใช้มาตรฐานต่างๆ ด้านแรงงานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ เพื่อปกป้องคนงานที่ผลิตเสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ที่มีโลโก้ของมหาวิทยาลัย WRC มีสมาชิกเป็นมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในเครือหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา นอกจากนี้ WRC ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงหน่วยงานเทศบาล และกองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อให้มีการบังคับใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชน