បេសកកម្ម និងកម្មវិធី

បេសកកម្មរបស់ WRC គឺៈ

  • ស៊ើបអង្កេតលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងរោងចក្រដែលផលិតផលិតផលសាកលវិទ្យាល័យ និងផ្តល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យាល័យ និងសាកលវិទ្យាល័យអំពីកម្រិតនៃការ គោរពក្រមសីលធម៌នៅក្នុងរោងចក្រទាំងនេះ។
  • ធ្វើការជាមួយកម្មករនិយោជិត សហជីព អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនដែល ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ ដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភបំពាន ទោះជានៅទីណាក៏ដោយ។
  • អប់រំកម្មករនិយោជិត អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ ទាក់ទងនឹងក្រមសីលធម៌របស់សាកល វិទ្យាល័យ។
  • ខិតខំប្រឹងប្រែងតាមមធ្យោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីជួយកម្មករអោយទទួលបាននូវការ គោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើង និងអោយមានការកែលំអរ លក្ខខណ្ឌការ ងារពិតប្រាកដ។

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមមើលគេហទំព័រខាងក្រោមៈ

  • WRC មានប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៅអ៊ិនធឺណិត អំពីរោងចក្រនៅជុំវិញពិភពលោកដែល ផលិតអោយសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ សូមចុច ត្រង់នេះ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម
  • WRC ផ្សព្វផ្សាយ របាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតតាមរោងចក្រនានា។ ដើម្បីអាន របាយការណ៍ដែលត្រូវបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ សូមចុច ត្រង់នេះ។ ដើម្បីអាន របាយការណ៍ទាំងអស់ជាភាសាអង់គ្លេស សូម ចុចត្រង់នេះ។
  • WRC ធ្វើការស៊ើបអង្កេតឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់កម្មករនិយោជិត។
  • សូម ចុចត្រង់នេះ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។
  • ដើម្បីអានបទប្បញ្ញតិសំខាន់ៗនៃក្រមសីលធម៌របស់ WRC សូមចុច ត្រង់នេះ
  • ដើម្បីមើលបញ្ជីឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យដែលជាសមាជិករបស់ WRC សូមចុច ត្រង់នេះ